Zielona księga Komisji nt. ochrony lasów i informacji o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu. lasyZielona księga Komisji nt. ochrony lasów i informacji o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu.

Sprawozdawca Arsenis Kriton

Lasy pokrywają 42 % terytorium UE i stanowią odsetek 10 % w naszej produkcji PKB, redukują 10 % naszych emisji i dają 2 miliony miejsc pracy. Chronią nasze życie, glebę, powietrze, chronią przed susza i powodzią. Ochrona lasów przed kwaśnym deszczem. W 2006 roku przyjęto europejski plan działania na rzecz lasów.

Mamy cztery główne cele:

- zwiększenie konkurencyjności,

- polepszenie i ochrona środowiska,

- polepszenie jakości życia i odpowiednia koordynacja

- wymiana informacji.

Obecnie widoczny jest brak efektów w polepszaniu jakości życia i ochronie środowiska. Musimy lepiej dostosować się do zmian klimatycznych. Branża leśna dobrze się spisuje, jeżeli chodzi o utrzymanie powierzchni lasów w UE. Musimy unikać zagrożeń jak pożary, susza, zagrożenia biologiczne, wymieranie gatunków zwierząt i roślin. Podział na strefy klimatyczne to podstawa do opracowania konkretnych decyzji. Lasy musza się regenerować. Należy zwiększać różnorodność gatunków drzew. Tworzenie materiału reprodukcyjnego i siewnego. Należy polepszyć strukturę lasów dla zwiększenia odporności i lepszego zarządzania. Musimy zagwarantować absolutną ochronę ekosystemów. Należy utworzyć nowe ramy prawne dla adaptacji leśnictwa i wprowadzić obowiązek zrównoważonego zarządzania lasami.

Las - ekosystem leśny

Las – ekosystem leśny

Obowiązkowe musza być krajowe plany zarządzania lasami. Zwiększenie finansowania bioróżnorodności w lasach. Należy przejść do systemu terytorialnego. Musimy finansować materiał genetyczny lasów. Nie należy obejmować lasów systemem handlu emisjami. Musimy rozważyć neutralność węglową biomasy leśnej. Powinniśmy jeszcze raz przeanalizować definicje lasów.

Hibner Jolanta Należy ostrożnie podejść do wykorzystania biomasy leśnej, jako źródła energii. Równowaga ekologiczna jest warunkiem wstępnym dalszego pełnienia przez lasy UE funkcji gospodarczych i społecznych. Trzeba zwrócić uwagę na potrzebę zachowania trwałości lasów, która powinna być głównym nurtem oddziaływującym na polityki zajmujące się lasami. Ważne jest także ich zrównoważone użytkowanie, którego ochrona lasów jest częścią. Państwa członkowskie muszą współpracować z organami do spraw leśnictwa. Przygotowanie programu rozwoju obszarów wiejskich zapewni rozwój funkcji społeczno-gospodarczych i środowiskowych na tych obszarach. Musimy przedstawić wspólny wniosek dotyczący informacji o lasach uwzględniający zagrożenia klimatyczne, a także możliwie szybko zapobiegać zagrożeniom pożarów lasów, huraganów, plag szkodników i fragmentaryzacji lasów.

Callanan Martin Ochrona lasów zgodnie z zasadą subsydiarności. Należy podchodzić z dużą ostrożnością do nowych postanowień legislacyjnych. Powinniśmy doprowadzić do lepszej współpracy miedzy państwami członkowskimi za pomocą rozszerzania wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej zmian klimatu i jej wpływu na lasy.

de Brun Bairbre Musimy przypomnieć, że lasy mają charakter bardzo zróżnicowany. Stosuje się, więc różnorodne polityki. Polityka musi brać pod uwagę zmiany klimatyczne, ochronę środowiska i bioróżnorodność. Należy wzmocnić ekosystemy leśne. Program Ramowy w zakresie badań naukowych i technologii powinien być poświęcony lasom. Najważniejszy jest cel jakości życia w zrównoważonym środowisku. Lasy to obszar gospodarczy, ale pamiętajmy o innych aspektach lasów.

Soullie Catherine Należy wprowadzić specjalny system ochrony wyjątkowych drzew i ich rejestr na poziomie UE.

Perello Rodriguez Andres Należy utworzyć wspólne przepisy na rzecz ochrony lasów i wspólną bazę danych.

Prodi Vittorio Musimy podchodzić w sposób ostrożny i staranny do biomasy leśnej. Musimy zadbać o glebę. Nie można nadmiernie eksploatować zasobów wodnych. Konieczność szczegółowego monitoringu, globalnego systemu informacji o środowisku.

Ferreira João Należy uwzględnić stan fitosanitarny lasów. Problemem jest ubytek gatunków, inwazja gatunków obcych i monokultura. Należy zapobiegać katastrofom naturalnym. Potencjał leśny i zasoby wód, na obszarach gdzie często występują klęski pożarów (Basen Morza Śródziemnego), powinny być zachowany poprzez sadzenie lasów mieszanych.